Ouderparticipatie

Lijkt het jou leuk om via een van de medezeggenschapsraden betrokken te zijn bij het kindcentrum van je kind? Denk je graag mee over beleid of juist over de praktische zaken binnen? Je bent van harte welkom om een keer mee te vergaderen om te kijken of het wat voor je is. Voor vragen of aanmelden kun je contact opnemen met de desbetreffende raad of met onze kindcentrumleider.

Kindcentrum-raad (KC-raad)
Vanuit de kindcentrumgedachte vormen MR (voor het schoolgedeelte) en LOC (voor het opvanggedeelte) samen de KC-raad. Vier tot vijf keer per jaar is er een KC-raadvergadering. De vergaderingen zijn openbaar en dus ook voor iedere ouder als toehoorder toegankelijk.

In de KC-raad hebben de volgende mensen zitting:
 
Teamleden in de KC-raad:
 • Irene Vloet (vanuit onderwijs) - MR
 • Yente Willems (vanuit onderwijs) - MR
Ouders in de KC-raad:
 • Joost Meulendijks (onderwijs) - MR
 • Nicole Joosten (vanuit opvang) - LOC
 • Milou Hikspoors (vanuit opvang) - LOC
 • Debbie de Koning (vanuit opvang) - LOC
Het e-mailadres van de KC-raad is kastanjelaar.kcraad@stichtinggoo.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een wettelijk geautoriseerd orgaan. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een eigen reglement. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.
De teamleden en ouders die vanuit het onderwijs in de KCR zitten zijn samen de MR-geleding.

Lokale oudercommissie (LOC)
De wet op de kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht. Deze oudercommissie heeft als doel om namens de ouders te participeren in het beleid van het opvanggedeelte (dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang) van een kindcentrum en op deze manier kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De ouders die vanuit de opvang in de KC-raad zitten, zijn samen de LOC-geleding.

Het e-mailadres van de LOC is loc.kastanjelaar@stichtinggoo.nl.

Ouderraad
Deze raad is een oudergeleding die nauw samenwerkt met het managementteam, teamleden en kindcentrumraad (KC-raad). De raad organiseert samen met teamleden allerlei activiteiten, zoals de paas-, sinterklaas-, kerstviering en koningsspelen. De activiteiten worden betaald door de ouderbijdrage. 
Ook de schoolreis en Marietje Kessels project worden mede betaald door de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Je kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken over wat er georganiseerd wordt.

Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de ouderraad:
 • Marloes Neijenhuis
 • Kim Heesmans
 • Yvon van der Horst
 • Fieke Mens
 • Teun van de Nieuwenhof
 • Mayke Sleegers
 • Anne Verschuijten
 • Leonie Welte 
 • Rex Beekmans
 • Bjorn Strauven
 • Emil van de Boogaard
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 15,00 per kind (per jaar). Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen, wordt geen ouderbijdrage gevraagd. Aan ouders wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad:
OR de Kastanjelaar Milheeze
IBAN: NL91 RABO 0104 1057 04
o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)
We sluiten geen kinderen uit, waarvoor geen ouderbijdrage ontvangen is.

GOO-raad
Voor de kindcentra die vallen onder het bevoegd gezag van GOO Opvang en Onderwijs is een GOO-raad opgericht. In deze raad zijn zowel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) als COC (Centrale Oudercommissie) vertegenwoordigd.
De GOO-raad vergadert over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de kindcentra van GOO.