Ouderraad
 
De ouderraad is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met directie, teamleden en MR zorg draagt voor een groot aantal activiteiten.
De vergaderdata van de ouderraad kunt u vinden in de schoolkalender. De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. U kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken over wat er georganiseerd wordt.

De ouderraad stelt zich als doel:
  • Het onderhouden van regelmatig contact met het team.
  • Het verlenen van medewerking aan schoolactiviteiten
  • Het mede organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals: schoolreis voor groep 1 t/m 8, excursies, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Pasen en sportdag
  • Het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren
  • Activiteiten te organiseren waardoor de verkeersveiligheid rondom de school vergroot wordt
  • Extra geld voor activiteiten op school te verdienen, dit doet de OR in Milheeze door mee te helpen bij het inzamelen van oud papier
  • 50% van de kosten van het Marietje Kessels project voor groep 7 en 8 te betalen.
Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de ouderraad:

    Manon van Boven
    Linda Dovens
    Ingrid Mennen
    Sara Meulenbroeks
    Koen van de Mortel
    Teun van de Nieuwenhof
    Ilse Priems
    Maja Scharroo
    Lissy van Summeren
    Patrick Teluy
    Resie Willems

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 15,00 per kind (per jaar).
Aan ouders wordt verzocht de ouderbijdrage vóór 30 september 2018 over te maken op de rekening van de ouderraad, o.v.v. voor- en achternaam kind(eren).

Ouderbijdrage voor kinderen die instromen:
    Instromen t/m december:            € 15,00
    Instromen vanaf januari t/m mei: € 10,00
Zie ook 'overeenkomst ouderbijdrage'.

Rekening:
    OR de Kastanjelaar Milheeze
    IBAN: NL91 RABO 0104 1057 04
o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)